Pleszew  kom.500 633 214
Jarocin    kom.512 859 406

 

Regulamin

Informacja nt. praw i obowiązków dot. przetwarzania danych osobowych przez Centrum Ubezpieczeń CUK Marta Kinas

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Marta Kinas Centrum Ubezpieczeń CUK Marta Kinas z siedzibą w Pleszewie, przy ul. K. Sopałowicza 3, NIP: 6171745721, REGON: 250757614 (dalej: Centrum Ubezpieczeń) – dostawca usług pośrednictwa finansowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń.

II. DANE KONTAKTOWE W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 500 633 214m 515 660 444

adres: Marta Kinas Centrum Ubezpieczeń CUK Marta Kinas, ul. K. Sopałowicza 3,
63 – 300 Pleszew

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

III.  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Centrum Ubezpieczeń, ul. K. Sopałowicza 3, 63 – 300 Pleszew

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z czynnościami prawnymi dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem lub przy udziale Centrum Ubezpieczeń oraz w ramach prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji.

Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją naszych usług oraz od podmiotów rynku finansowego. W takim wypadku możemy posiadać też Twoje dane, gdyż powierzył je nam administrator Twoich danych osobowych lub podmiot je przetwarzający.

Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępnione w ramach oprogramowania lub systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez administratora, podmiot je przetwarzający lub Centrum Ubezpieczeń.

Przetwarzamy jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy.

Dane osobowe pozyskujemy również ze źródeł publicznych.

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania naszej usługi dla Ciebie lub doprowadzenia do zawarcia umowy z administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • poinformowania o konieczności wznowienia umowy ubezpieczenia;

 • doprowadzenia do zawarcia umów ubezpieczenia;

 • zawarcia umów ubezpieczenia wszelkiego rodzaju;

 • wykonania naszych obowiązków w toku likwidacji szkody;

 • doprowadzenia do zawarcia umów innych usług finansowych;

 • zawarcia umów innych usług finansowych;

 • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych;

 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum Ubezpieczeń, którym jest, m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy w tym egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych Centrum Ubezpieczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, jak też zapewnienie bezpieczeństwa danych;

 • prowadzenie badań i analiz Centrum Ubezpieczeń między innymi pod kątem funkcjonalności jego usług, oprogramowania, poprawy ich działania;

 • przekazywania informacji o zmianach wzorców umownych, regulaminów, polityk wewnętrznych Centrum Ubezpieczeń lub administratorów oraz podmiotów je przetwarzających;

 • obsługa Twoich komunikatów i korespondencji, w szczególności dokonywać w formie e-mailowej;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • marketingu usług, konkursów, przeprowadzania akcji marketingowych;

 • przechowywanie danych dla celów wznowień ubezpieczeń, archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, Centrum Ubezpieczeń przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • związanych z rekrutacją;

 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach zmianach wzorców umownych, regulaminów, polityk wewnętrznych Centrum Ubezpieczeń lub administratorów oraz podmiotów je przetwarzających;

 • potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej;

 • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących;

 • przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością Centrum Ubezpieczeń.

 

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Ubezpieczeń zależnie od wybranej przez Ciebie usługi lub sprawy z jaką się zwracasz wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.

Centrum Ubezpieczeń może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych;

 • na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

VII. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,

  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,

  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,

  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

VIII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku ze zbieraniem oraz przetwarzaniem przez Centrum Ubezpieczeń Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

X. COFNIĘCIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie I.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

XI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Ubezpieczeń może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym je w prowadzeniu działalności i  świadczeniu usług, np.: ubezpieczyciele, banki, inne podmioty rynku finansowego, doradcy, prawnicy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy.

Centrum Ubezpieczeń może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

XII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Ubezpieczeń przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Centrum Ubezpieczeń z Tobą stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy zawartej za naszym pośrednictwem lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Centrum Ubezpieczeń zobowiązane jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Centrum Ubezpieczeń może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kredytowego/pożyczkowego.